SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser

Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Haunagolf, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er frit blivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra Haunagolf, der udtrykkeligt er bindende for Haunagolf, bortfalder såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Haunagolf i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.

2. Haunagolfs ydelse

Haunagolfs ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og Haunagolf forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår, at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver Haunagolfs ejendom og må kun efter skriftlig aftale med Haunagolf kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand.

Oplysninger i produktinformation og prislister – skriftlige eller elektroniske – er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem.

3. Levering
Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Haunagolf, såfremt dette er skriftligt aftalt.
4. Pris
Prisen gælder ab lager og er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges Haunagolfs omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.
5. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er anført på tilbuddet, ordrebekræftelsen og fakturaen. Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant 30 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke til forfaldstiden har Haunagolf krav på forrentning 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen samt på betaling af rykkergebyrer. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Haunagolfs skøn forringes væsentlig kan der forlanges forudbetaling.
6. Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Haunagolf kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.
b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre.
c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 13.
d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.

I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder Haunagolf sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Haunagolf i denne anledning opståede omkostninger.

7. Forsinkelse

Forsinkes leverancen væsentlig og er Haunagolf ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til Haungolf berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af Haunagolf, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes.
Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra Haunagolfs side, samt at han er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført køber. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling ekskl. moms for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af betalingen ekskl. moms for den forsinkede ydelse. Haunagolf påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.

8. Fordringshavermora
Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelser, er Haunagolf berettiget til at oplagre, og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er Haunagolf – også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.
9. Mangler

Mangler Haunagolfs ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor Haunagolf  senest 1 år efter overgivelsen af varen.

AFHJÆLPNING Inden for den ovennævnte periode har Haunagolf ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter Haunagolfs valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er Haunagolf uvedkommende.

Haunagolfs forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køberen godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af Haunagolfs leverede forskrifter.

Så længe Haunagolf opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist.

BREGNINGER M.V. UDFØRT AF HAUNAGOLF Haunagolf er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er Haunagolf, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. Haunagolf påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.

Haunagolf påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v. herunder også projektering eller bidrag hertil, i det omfang der kan opnås dækning hos Haunagolfs professionelle ansvarsforsikring. Oplysninger om den til enhver tid gældende ansvarsforsikring kan rekvireres hos Haunagolf.

10. Produktansvar
Haunagolfs produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt Haunagolfs professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade.
Køber skal holde Haunagolf skadesløs i den udstrækning, Haunagolf pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Haunagolf efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen.
Haunagolf er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser af Haunagolf. I intet tilfælde er Haunagolf ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krab mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Haunagolf og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og Haunagolf skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 14.
11. Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde er Haunagolf ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. Haunagolf er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse.

For så vidt angår beregninger m.v. udført af Haunagolf er Haunagolf, som nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning via Haunagolfs professionelle ansvarsforsikring.

12. Reklamations- og undersøgelsespligt
Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække Haunagolfs omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som Haunagolf ikke hæfter for.
13. Force majeure
Haunagolf er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Haunagolfs kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel Haunagolf som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.
14. Lovvalg & værneting
Enhvers tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter Haunagolfs valg. I tilfælde, hvor Haunagolf vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret.
Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.
Returbetingelser Gældende fra 01.01.2013 og de fulde betingelser, som vedhæftede pdf fil.
De komplette betingelser finder her!

Vi støtter